បញ្ជីអ៊ីមែល Sao Tome និង Principe

Post index Menu Index តើ SCRUM ជាអ្វី? តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​វិធីសាស្ត្រ​រហ័សរហួន? តើ SCRUM កើតឡើងដោយរបៀបណា? តើវិធីសាស្រ្ត SCRUM មានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ? មុខងារចម្បងក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងជាមួយ SCRUM តើអ្វីជាសកម្មភាពចម្បងនៃវិធី
តើវិធីសាស្រ្ត SCRUM មានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ? មុខងារចម្បងក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងជាមួយ SCRUM តើអ្វីជាសកម្មភាពចម្បងនៃវិធី

Leave a Reply